Between 1260 and 1280, the Spanish king Alfonso X El Sabo (The Wise, 1221-1284), collected more than 400 of sacred songs of The Virgin Mary. He compiled them to one of the largest collections of manuscripts: " Cantigas de Santa Maria"
All the cantigas were a tribute to the Blessed Virgin Mary and contained many miracles dedicated to Mary.


Tussen 1260 en 1280 verzamelde de Spaanse koning Alfonso X El Sabo (De Wijze, 1221-1284), meer dan 400 religieuze liederen over De Heilige Maagd Maria. Hij bundelde deze tot één van de grootse collectie manuscripten:"Cantigas de Santa Maria".
Alle cantigas waren een lofzang voor de Heilige Maagd Maria en bevatten vele wonderen die aan Maria werden toegeschreven.

Alfonso was an educated man and and while it is doubtful that the King composed all of the songs personally, it is clear that he was closely involved, emotionally and materially, in their compilation.
The cantigas (meaning 'songs') are written in Galician – Portuguese and almost all of the cantigas containes the popular form refrain-verse-refrain. The melodies of the cantigas came from a variety of sources. Some were adapted from sacred liturgical music or popular melodie or even with Arabic influenzes.

Alfonso was een geleerde man en hoewel het dubieus is of de koning alle liederen persoonlijk heeft gecomponeerd, is het wel duidelrijk dat hij persoonlijk nauw betrokken was bij het schrijven.
De cantiga's (liederen) zijn geschreven in het Gallisch-portugees en bijna alle liederen bestaan uit de populaire refrein-vers-refrein vorm. De melodieen van de cantiga's hebben diverse bronnen. Sommigen hebben melodien overgenomen vanuit de liturgie, volksmuziek of bevatten zelfs Arabische invloeden.

This collection was illuminated with wonderfull images of all kinds of music instruments from different cultures.

Deze collectie was verlucht met prachtige afbeeldingen van alle soorten muziekinstrumenten van verschillende culturen.
For all the cantiga's click here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantiga nr. 1
Des oge mais
Galician-Portugese English
The story

Illuminations
Cantiga nr. 7
Santa Maria amar
Galician-Portuguese English
The story
Illuminations
Cantiga nr. 100
Santa Maria; strela do dia
Galician-Portuguese English
The story

Illuminations
Cantiga nr. 166
Como poden per sas culpas

Galician-Portuguese English
The story

Illuminations
Cantiga nr. 181
Pero que seja a gente
Galician-Portuguese English
The story
Illuminations  
Cantiga nr. 272
Maravillosos Miragres
Galician-Portuguese English
The story
Illuminations  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantiga 1
Des oge mais


Des oge mais quer'
eu trobar pola Sennor onrrada,
en que Deus quis carne
fillar beyta e sagrada,
por nos dar gran soldada
no seu reyno e nos erdar
por seus de sa masnada
de vida perlongada,
sen avermos pois a passar
per mort' outra vegada.

E poren quero começar
como foy saudada de Gabriel,
u lle chamar foy:
"Benaventurada Virgen,
de Deus amada:
do que o mund' á
de salvar ficas ora prennada;
e demais ta cunnada Elisabeth,
que foi dultar,
é end' envergonnada".

E demais quero-ll' enmentar
como chegou canssada
a Beleem e foy pousar
no portal da entrada,
u paryu sen tardada Jesu-Crist',
e foy-o deytar,
como moller menguada,
u deytan a cevada,
no presev',
e apousentar ontre bestias d'arada.

E non ar quero obridar
com' angeos cantada loor
a Deus foron cantar e
'paz en terra dada' ;
nen como a contrada
aos tres Reis en Ultramar ouv'
a strela mostrada,
por que sen demorada
veron sa offerta dar
estranna e preçada.

Outra razon quero
contar que ll' ouve
pois contada a Madalena:
com' estar vyu
a pedr' entornada do sepulcr'
e guardada do angeo,
que lle falar foy e disse:
"Coytada moller, sey confortada,
ca Jesu, que ves buscar,
resurgiu madurgada."

E ar quero-vos demostrar
gran lediç' aficada que ouv' ela,
u vyu alçar a nuv' enlumada seu Fill';
e poys alçada foi,
viron angeos andar ontr'
a gent' assada,
muy desaconsellada,
dizend': "Assi verrá juygar,
est' é cousa provada."

Nen quero de dizer leixar
de como foy chegada a graça
que Deus enviar lle quis,
atan grãada,
que por el esforçada foy
a companna que juntar fez Deus,
e enssinada, de Spirit' avondada,
por que souberon preegar
logo sen alongada.

E, par Deus,
non é de calar como foy corõada,
quando seu Fillo a levar quis,
des que foy passada deste mund'
e juntada con el no ceo, par a par,
e Rea chamada, Filla, Madr' e Criada;
e poren nos dev' ajudar,
ca x' é noss' avogada.

 

Cantiga 1
The subtitle of the first Cantiga Des Oge Mais is "This is the first song of praise to the Holy Virgin. It tells us about the Seven Joys She had
These Joys are then told:

  1. The annunciation
  2. The birth of Christ
  3. The adoration of the Kings
  4. The account of Mary Magdalena about His resurrection
  5. His ascension to heaven
  6. The coming of the Holy Spirit
  7. The coronation of the Virgin in heaven.

De ondertitel van de eerste cantiga "des Oge Mais" is "Dit is het eerste lied om de Heilige Maagd te eren". Het vertelt over de zeven vreugden van Maria:

  1. De annunciatie
  2. De geboorte van Christus
  3. De aanbidding van de Koningen
  4. De verschijning van Christus aan Maria Magdalena
  5. De hemelvaart van Christus
  6. De neerdaling van de Heilige Geest
  7. De kroning van Maria

Cantiga 7
Santa Maria amar

Esta é como Santa Maria livrou
a abadessa prenne,
que adormecera ant' o
seu altar chorando.

devemos muit' e rogar
que a ssa graça ponna sobre nos,
por que errar non faça, nen peccar,
o demo sen vergonna.

Porende vos contarey un miragre
que achei que por ha badessa
fez a Madre do gran Rei, ca,
per com' eu apres' ei, era-xe sua essa. Mas o demo enartar a foi,
por que emprennnar s' ouve
dun de Bolonna,
ome que de recadar avia
e de guardar seu feit' e sa besonna.

Santa Maria amar...

As monjas, pois entender foron
esto e saber, ouveron gran lediça;
ca, porque lles non sofrer
quería de mal fazer, avian-lle mayça.
E fórona acusar ao Bispo do logar,
e el ben de Colonna chegou y;
e pois chamar a fez,
vo sen vagar, leda e mui risonna.

Santa Maria amar...

O Bispo lle diss' assi:
«Dona, per quant' aprendi,
mui mal vossa fazenda fezestes;
e vin aqui por esto,
que ante mi façades end' emenda.»
Mas a dona sen tardar
a Madre de Deus rogar foi; e,
come quen sonna,
Santa Maria tirar lle fez
o fill' e criar lo mandou en Sanssonna.

Santa Maria amar...

Pois s' a dona espertou
e se guarida achou,
log' ant' o Bispo vo;
e el muito a catou e desnua-la mandou; e pois lle vyu o so,
começou Deus a loar
e as donas a brasmar,
que eran d'ordin d'Onna,
dizendo: «Se Deus m'anpar,
por salva poss' esta dar,
que non sei que ll'aponna.»

Santa Maria amar...

Cantiga 7
Santa Maria amar

Santa Maria amar Introduction:
This is how Holy Mary protected
a pregnant abbess who fell
asleep in front of her altar weeping.

Holy May we should greatly love,
and beg her that with her grace
she might cover us,
so that the shameless Devil
may not make us go astray or sin.

Therefore I shall tell you
of a miracle which happened,
which on behalf of an abbess,
the Mother of God performed.
For, as I have since learned
she was there herself.
But the Devil deceived her
so that she became pregnant
by a man from Bologna,
a man who should have received
and kept secret her deed
and her wrong-doing.

Holy Mary we should greatly love...

We learn that the nuns
were delighted
by the abbess' predicament
because she had
treated them so strictly.
They told the bishop,
and he came from Cologne
and summoned the abbess.

Holy Mary we should greatly love...

The Bishop spoke to her thus
"Lady, from what I have heard,
you have behaved very badly
and I have come here for this,
that in front of me
you may repent and reform.
" But the lady, without waiting,
went to entreat the Mother of God; and, while she slept,
Holy Mary delivered her of the child and sent it to be raised in Soissons.

Holy Mary we should greatly love...

We learn that the abbess
awoke without child
went before the bishop
who examined her naked.
On seeing her
he praised God and
castigated the nuns,
declaring the abbess
innocent of all their accusations.

Holy Mary we should greatly love...

Cantiga 7
This is a story about an abbess who got pregnant. Ashamed the abbdess weeped before an altare en fell asleep. The Virgin appears and take away the child. When the abbess woke, she discovered she was no longer pregnant.

Cantiga 7
Dit is een verhaal over een abdis die zwanger raakte. Beschaamd over haar toestand viel zij huilend voor een altaar in slaap, De Maagd Maria verscheen en nam het kindje weg van haar. Toen de abdis wakker werd, ontdekte ze dat ze niet langer zwanger was.

     

Cantiga 60
Entre Av'e Eva


Esta é de loor de Santa Maria,
do departimento que á entre Ave e Eva.

Entre Av' e Eva
gran departiment' á.

Ca Eva nos tolleu o Parays' e Deus,
Ave nos y meteu; porend',
amigos meus:

Entre Av' e Eva
gran departiment' á.

Eva nos foi deitar do dem' en sa prijon,
e Ave en sacar; e por esta razon:

Entre Av' e Eva
gran departiment' á.

Eva nos fez perder amor de Deus e ben,
e pois Ave aver no-lo fez; e poren:

Entre Av' e Eva
gran departiment' á.

Eva nos ensserrou os çeos sen chave,
e Maria britou as portas per Ave.

Entre Av' e Eva
gran departiment' á.

Cantiga 60
Entre Av'e Eva


For Eva took us away from heaven and from God, Ave puts us back there.

That is why, my friends: '
Twixt Ave and Eva…

Eva had us bewitched
by the devil in his prison;
and Ave brought us out from there;

and for that reason:
'Twixt Ave and Eva…

Eva caused us to lose
the love of God and Righteousness; Ave brought it back to us again;

and for that:
' Twixt Ave and Eva…

Eva kept us shut in, far from heaven, without the keys, and Mary
broke open the doors with Ave.

and for that:
'Twixt Ave and Eva…

Cantiga 100
Santa Maria; strela do dia

Santa Maria,
Strela do dia,
mostra-nos via
era Deus e nos guia.

Ca veer faze-los errados
que perder foran
per pecados entender de
que mui culpados son;
mais per ti son perdõados
da ousadia que lles fazia fazer folia mais que non deveria,
Santa Maria…

Amostrar-nos deves carreira
por gãar en toda maneira
a sen par luz e verdadeira
que tu dar-nos podes senlleira;
ca Deus a ti a outorgaria
e a querria por ti dar e daria.
Santa Maria…

Guiar ben nos pod' o teu siso mais ca ren pera Parayso
u Deus ten senpre goy'
e riso pora quen en el creer quiso;
e prazer-m-ia se te prazia
que foss' a mia alm'
en tal compannia.
Santa Maria…

Cantiga 100
Santa Maria; strela do dia

Mary, magnified be,
with Daystar beside thee;
show the way
where bide we true
to God and thou our guide be.

For thou art light
that lost souls
driven near perdition,
e'er with sin ill striven,
know that they with guilt
sore riven stand;
but throught thee are forgive
and from their pride free
where they ne'er
idly let passion denied
be bout did all sense defied see. Blessed Mary…

Thou canst reveal to us
wyfaring paths to tread in grace full sharing to peerless Light,
the trugh declaring,
that thou alone
art graced in bearing;
for God would abide thee
and all provide
He but ne'er thee denied
see nor for thee grace
e'er belied be.
Blessed Mary…

Wel for us thy wisdom
guiding till in Paradies abiding where God all joy
and mirth providing waits
ever those in him confiding;
then would my joy descried
be shouldst thou but deign provide me that rest on high beside thee my soul where doth abide he Blessed Mary …

 Cantiga 100
Santa Maria Strela do Dia tells to us the fact that Holy Mary is our guide to God as well as our mediator. She shows us the way to Paradise

Cantiga 100
"Santa Maria Strela do Dia"
vertelt ons dat de Heilige Maagd onze gids is en iemand om ons aan te spiegelen. Ze laat ons de weg naar het paradijs zien.

Cantiga 166
Como poden per sas culpas

Esta [é] como Santa Maria guareceu un ome que era tolleito do corpo e dos nenbros, na sa eigreja en Salas.

Como poden per sas
culpas os omes seer contreitos,
assi poden pela Virgen
depois seer sãos feitos.
Ond' avo a un ome,
por pecados que fezera,
que foi tolleito dos
nenbros da door que ouvera,
e durou assi cinc' anos
que mover-se non podera,
assi avia os nenbros
todos do corpo maltreitos.
Como poden per sas culpas
os omes seer contreitos...

Con esta enfermidade atan grande
que avia prometeu que,
se guarisse,
a Salas logo irya e ha livra
de cera cad' ano ll' ofereria;
e atan toste foi são,
que non ouv' y outros preitos.
Como poden per sas culpas
os omes seer contreitos...

E foi-sse logo a Salas,
que sol non tardou niente,
e levou sigo a livra
da cera de bõa mente;
e ya muy ledo,
como quen sse sen niun mal sente,
pero tan gran tenp' ouvera
os pes d' andar desafeitos.
Como poden per sas culpas
os omes seer contreitos...

Daquest' a Santa Maria
deron graças e loores,
porque livra os doentes
de maes e de doores
e demais está rogando
senpre por nos pecadores;
e poren devemos todos
sempre seer seus sogeitos.
Como poden per sas culpas
os omes seer contreitos...

 

 

 

Cantiga 166
Because of his sinful life a man lies bedridden for 5 years. His suffering is so great that he promisses to make a pilgrimage to Salas if he should get well, and donate a pounds of candle wax. He gets well right away and makes the pilgrimage. His limbs hurt no more, except his feet from walking. Let us say thanks to Maria, as she delivers the sick from illness and pain.

Cantiga 166
Vanwege zijn vele zonden ligt een man al vijf jaar ziek op bed. Zijn lijden is zo groot dat hij beloofd een pelgimstocht naar Salas te maken als hij weer gezond wordt. Hij doneert een pond kaarsvet.
Dan wordt de man beter. Zijn ledematen doen niet meer zeer, behalve zijn voeten van het lopen. Laten we Maria danken, dat zij zieken bevrijdt van ziekte en pijn.

 

Cantiga 181
Pero que seja a gente

Pero que seja a gente
d'outra lei [e] descreuda,
os que a Virgen mais aman,
a esses ela ajuda.

Fremosa miragre desto fez a Virgen groriosa na cidade de Marrocos,
que é mui gran' e fremosa,
a un rei que era ende sennor,
que perigoosa guerra con outro avia,
per que gran mester ajuda.

Avia de quen lla désse:
ca assi corn' el cercado
jazia dentr' en Marrocos
ca o outro ja passado era
per un grande rio
que Morabe é chamado
con muitos de cavaleiros
e mui gran gente miuda.

E corrian pelas portas da vila,
e quant' achavan que fosse
fora dos muros todo per força fillavan.
E porend' os de Marrocos
al Rei tal conssello davan
que saisse da cidade
con bõa gent' esleuda.

D'armas e que mantenente
cono outro rei lidasse
e logo fora da vila a sina
sacar mandasse da Virgen Santa Maria,
e que per ren non dultasse
que os logo non vencesse,
pois la ouvesse tenduda.

Demais, que sair fesesse
dos crishõos o concello
conas cruzes da eigreja.
E el creeu seu consello;
e poi-la sina sacaron daquela
que é espello dos angeos
e dos santos, e dos mouros foi viuda.

Wue eran da outra parte,
atal espant' en colleron que,
pero gran poder era,
logo todos se venceron,
e as tendas que trouxeran
e o al todo perderon,
e morreu y muita gente
dessa fea e barvuda.

E per Morabe passaron
que ante passad' ouveran,
en sen que perdud' avian todo
quant' ali trouxeran,
atan gran medo da sina
e das cruzes y preseran,
que fogindo non avia niun redea teuda.

E assi Santa Maria
ajudou a seus amigos,
pero que d'outra lei eran,
a britar seus eemigos que,
macar que eran muitos,
nonos preçaron dous figos,
e assi foi ssa mercee
de todos mui connoçuda.

Cantiga 181
Pero que seja a gente

The Virgin will aid
those who most love Her,
although they may be
of another faith and disbelievers.

The Glorious Virgin performed
a beautiful miracle illustrating this theme in the city of Marrakech,
which is large and beautiful,
for a king who was then its ruler.
He was waging bitter war with another king and for this reason,

he was in great need of assistance from anyone who could give it to him.

He was beseiged inside Marrakech,
for the other king had already
crossed a large river called Morabe with many knights and a great army of foot soldiers.

They ran toward the gates of the city and all they found outside the walls they took by force.
Therefore, those of Marrakech advised the king to go out of the city
with a few good,
carefully chosen men at arms

and fight it out right there
with the other king and to order the banner of the Holy Virgin Mary taken out of the city and to doubt not that he wuld defeat the enemy at once as soon as he had unfurled it.

Furthermore, they advised him to have the Christian congregation go out with the crosses from the church.
He took their advice
and when they took out the banner of that One who is mirror of angels
and saints and it was seen by the Moors .

on the other side, they were so alarmed by it that although it was a powerful army, all were soon defeated. And they lost the tents they had brought and everything else.
Many people of that ugly bearded crew died there.

They fled back across the
Morabe River and although
they had lost all they had brought there, such geat fright of the banner and the crosses seized them that none of them drew back on the reins as they fled.

Thus Holy Mary helped Her friends, although they were of another faith,
to defeat their enemies,
for although they were many,
they did not give two figs about them. In that way was
Her mercy made manifest to all.

Cantiga 181
In the city of Marrakesch, an miracle was happening dedicated to The Virgin Mary. She helps a devote King in his dangerous war against an other King.
     
   

Cantiga 272
Maravillosos Miragres


Como Santa Maria fez en Son Johan de Leteran en Roma que se mudasse ha sa omagen da a parede da ygreja na outra.

Maravillosos miragres Santa Maria
mostrar vai por nos,
que no-lo demo non faça desasperar.
Que quand' en desasperança nos
quer o demo mayor meter,
ben ali nos mostra ela merce' e amor
por que non desasperemos,
e porend' atal sennor devemos
mais d' outra cousa senpre servir e loar.

Maravillosos miragres
Santa Maria mostrar...

E de tal razon miragre vos contarei
que oý mui grande,
que fez a Virgen en Roma,
com' aprendi,
en ha eigreja nobre de Leteran
que á y, por ha moller errada
que ss' y foi mãefestar.

Maravillosos miragres
Santa Maria mostrar...

Esta moller que vos digo,
com' este miragre diz,
tan muit' avia errado e era tan peccadriz que en [al] non se fiava senon na Emperadriz dos Ceos,
ca ben cuidava por ela perdon gãar.

Maravillosos miragres
Santa Maria mostrar...

E assi a adussera o demo a cofojon,
que sol nunca a leixava
que prendesse confisson;
mas a Virgen, de Deus Madre,
ll' amolgou o coraçon,
per que entrou na eigreja
e começou de chorar.

Maravillosos miragres
Santa Maria mostrar...

E confessou seus peccados
a un preste que achou;
e pois que llos ouv' oydos,
muito sse maravillou de tanto mal
que fezera, e sobr' aquesto cuidou.
E ela foi mui coitada
e começou-ll' a falar

Maravillosos miragres
Santa Maria mostrar...

E disse-ll': «Ai, sennor preste,
se pode ynda seer que daquestes
meus pecados podess' eu perdon aver?» Diss' el: «Quand' esta omagen
que eu vejo se mover
desta pared' a est' outra
e ss' alá toda mudar,

Maravillosos miragres
Santa Maria mostrar...

Que éste da groriosa
Virgen e Madre de Deus,
enton serás perdõada,
cuid' eu, dos pecados teus.»
Quand' a moller oyu esto,
chorou tan muito os seus peccados
que ha peça de terra ant' o altar

Maravillosos miragres
Santa Maria mostrar...

Mollou, e muito rogando aquela
que Deus pariu
que merce' ouvesse dela;
e a Virgen a oyu.
E o preste parou mentes
e log' a omagen viu estar na outra pared';
e foi-sse log' agollar

Maravillosos miragres
Santa Maria mostrar...

Ant' a moller e rogou-lle
que muito ll' era mester
que a Deus por el rogasse,
ca nunca ja per moller mayor
miragre mostrara sa Madr':
«E pois ela quer
que tu perdõada sejas,
queras-me tu perdõar

Maravillosos miragres
Santa Maria mostrar...

Do grand' erro que te dixe
come ome de mal sen;
ea en mudar-ss' a omagen por ti,
mostrou-te que ben de coraçon
t' á parcida a Sennor que nos manten.
E poren por mi lle roga
que me non queira culpar

Maravillosos miragres
Santa Maria mostrar...

Daquest' erro que ei feito.»
E fillou-ss' a repentir;
e pois que foi repentido,
começou-sse logo d'ir braadando
pelas ruas,
e as gentes fez vir
e mostrou-lles o miragre
que fez a Virgen sen par.

Maravillosos miragres
Santa Maria mostrar...

E todos enton chorando,
segund' eu escrit' achei,
loaron Santa Maria,
a Madre do alto Rei;
e a moller depois senpre a serviu,
e poren sei que lle foi
gualardõado u nunca verá pesar.

Maravillosos miragres
Santa Maria mostrar..