Alma Redemptoris Latin English Dutch  
Ave Maria Latin English Dutch
Ave Maria, Gratia Plena Latin English Dutch  
Immaculate Heart of Mary Latin English Dutch
Ipsam Sequens
Bernard of Clairvaux
Latin English Dutch
Memorare Latin English Dutch  
Regina Coeli Latin English Dutch  
Salve Regina Latin English Dutch  
Sub tuum Praesidium Latin English Dutch  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alma Redemptoris (Latin)
Mater Alma Redemptoris Mater,
quae pervia caeli Porta manes, et stella maris,
sucurre cadenti, Surgere qui curat populo: tu quae genuisti,
Natura mirante, tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore Sumens illud Ave,
peccatorum miserere.
Alma Redemtoris (English)
O loving Mother of our Redeemer,
gate of heaven, star of the sea,
Hasten to aid thy fallen people who strive to rise once more.
Thou who brought forth thy holy Creator, all creation wond'ring,
Yet remainest ever Virgin, taking from Gabriel's lips that joyful "Hail!":
be merciful to us sinners.
Alma Redemptoris (Dutch)
Verheven Moeder van de Verlosser,
die de open deur des hemels blijft en de sterre der zee,
snel het volk te hulp, dat valt en probeert op te staan.
Gij die tot verbazing der natuur uw heilige Schepper hebt gebaard,
Maagd tevoren en daarna, die uit de mond van Gabriël het Ave hebt vernomen,
ontferm u over de zondaars.
Ave Maria (Latin)
Ave Maria
gratia plena
Dominus tecum
Benedicta tu in mulierbus
Et benedictus fructus ventris tui Iesus Sancta Maria,
Sancta Maria Maria ora pro nobis,
nobis peccatoribus Nunc et in hora mortis nostrae.
Amen
Hail Mary (English)
Hail Mary, full of grace
The Lord is with you
Blessed are you among women
And blessed is the fruit of your womb Jesus
Holy Mary, mother of God
Pray for us sinners
Now and at the hour of our death
Amen
Wees gegroet Maria (Dutch)
Wees gegroet Maria vol van genade
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria Moeder van God.
Bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
 
Ave Maria, gratia plena
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
Virgo serena.
Ave cujus conceptio,
Solemni plena gaudio,
Coelestia, terrestria
Nova replet laetitia.
Ave cujus nativitas
Nostra fuit solemnitas,
Ut Lucifer, lux oriens,
Verum solem praeveniens.
Ave pia humilitas,
Sine viro foecunditas,
Cujus annunciatio
Nostra fuit salvatio.
Ave vera virginitas,
Immaculata castitas,
Cujus purificatio
Nostra fuit purgatio.
Ave praeclara omnibus
Angelicis virtutibus,
Cujus fuit assumptio
Nostra glorificatio.
O Mater Dei, Memento mei.
Amen
  Ave Maria, Gratia Plena (Dutch)
Gegroet Maria, vol mededogen,
de Heer zij met u, Maagd ingetogen.
Gegroet gij wier ontvangenis,
vol plechtige verheugenis,
de aarde en de hemelen
van nieuwe vreugd deed wemelen.
Gegroet, gij wier geboortefeest
ons een heilsteken is geweest,
als de Ochtendster,
in 't oosten staand
en vóór de ware zon opgaand.
Gegroet, gij vrome nederigheid,
gij, zonder man vol vruchtbaarheid,
die de verkondiging ontving
waarbij 't om onze redding ging.
Gegroet, gij ware maagdelijkheid,
gij kuise onbezoedeldheid,
wier rituele reiniging diende tot onze zuivering.
Gegroet, vrouwe,
getooid met al de engelendeugden zonder tal,
gij die dankzij uw hemelvaart
oorzaak onzer verheffing waart.
O Moeder des Heren, moge ik u deren.
Amen.
   
  Immaculate heart of Mary
O most pure heart of Mary,
full of goodness,
show your love towards us.
Let the flame of your heart,
O Mary, descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true love so that we may long for you.
O Mary, gentle and humble of heart, remember us when we sin.
You know that all people sin.
Grant that through your most pure and motherly heart,
we may be healed from every spiritual sickness.
Grant that we may always experience the goodness of your motherly heart, and that through the flame of your heart we may be converted.
Amen.
(Dictated by Our Lady to Jelena Vasilj of Medurgorje, 18 November 1983.)
 
Ipsam Sequens
Ipsam sequens, non devias,
Ipsam rogans non desperas,
Ipsam cogitans, non erras
Ipsa tenente, non corruis,
Ipsa protegente, non metuis,
Ipsa duce, non fatigaris,
Ipsa propitia, pervenis.
Bernardus van Clairvaux
Ipsam sequens
If you follow her, you will not stray;
if you entreat her, you will not lose hope;
if you reflect upon her, you will not err;
if she supports you, you will not fall;
if she protects you, you will not fear;
if she leads you, you will not grow weary;
if she is propitious, you will reach your goal...."
Bernardus van Clairvaux

Ipsam sequens
Als hij haar volgt, verdwaalt gij niet.
Als hij haar aanroept, wanhoopt gij niet.
Als gij aan haar denkt, vergist gij u niet.
Als zij u steunt, valt gij niet.
Als zij u beschermt, vreest gij niet.
Als zij u leidt, wordt gij niet moe.
Als zij u begunstigt, bereikt gij uw doel
(Bernardus van Clairvaux)

Memorare (Latin)
Memorare, O piissima Virgo Maria,
non esse auditum a saeculo,
quemquam ad tua currentem praesidia,
tua implorantem auxilia,
tua petentem suffragia, esse derelictum.
Ego tali animatus confidentia, ad te,
Virgo Virginum, Mater, curro, ad te venio,
coram te gemens peccator assisto.
Noli, Mater Verbi, verba mea despicere;
sed audi propitia et exaudi.
Amen.

Note: The Memorare is believed to have been written by St. Bernard of Clairvaux (A.D. 1090-1154) of the Cistercian Order.

Memorare (English)
Remember, O most gracious Virgin Mary,
that never was it known that any one
who fled to thy protection,
implored thy help or sought thy intercession,
was left unaided.
Inspired with this confidence,
I fly unto thee,
O Virgin of virgins my Mother; to thee do I come,
before thee I stand, sinful and sorrowful;
O Mother of the Word Incarnate,
despise not my petitions,
but in thy clemency hear and answer me.
Amen. |

Note: The Memorare is believed to have been written by St. Bernard of Clairvaux (A.D. 1090-1154) of the Cistercian Order.

Memorare (Dutch)
Gedenk, o allermildste Maagd Maria,
dat het nog nooit gehoord is,
dat iemand, die tot U zijn toevlucht nam,
die om Uw hulp kwam smeken
en om Uw bijstand vroeg,
door U in de steek werd gelaten.
Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot U,
o Maagd der Maagden
en kniel hier voor U in mijn armzaligheid en zonde.
O Moeder van het woord, versmaad mijn woorden niet,
maar luister genadig en wil mij verhoren.
Amen

Note: Deze Memorare is waarschijnlijk geschreven door St. Bernard of Clairvaux (A.D. 1090-1154).
 
Regina Coeli (Latin)
All Regina coeli, laetare, alleluia:
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
V Gaude et laetare, Virgo Maria, Alleluia,
R Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
V Oremus : Deus qui per resurrectionem
Filii tui, Domini nostri Iesu Christi,
mundum laetificare dignatus es:
praesta, quaesumus, ut per eius
Genetricem Virginem Mariam,
perpetuae capiamus gaudia vitae.
Per eundem Christum Dominum nostrum.
R Amen.
Regina Coeli (English)
All Queen of Heaven rejoice, alleluia:
For He whom you merited to bear, alleluia,
Has risen as He said, alleluia.
Pray for us to God, alleluia.
V Rejoice and be glad, O Virgin Mary, alleluia.
R Because the Lord is truly risen, alleluia.
V Let us pray : O God, who by the Resurrection of
Thy Son, our Lord Jesus Christ,
granted joy to the whole world:
grant we beg Thee,
that through the intercession of the Virgin Mary, His Mother,
we may lay hold of the joys of eternal life.
Through the same Christ our Lord.
R Amen.
 
Salve Regina (Latin)
Salve Regina, mater misericordiae:
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
Salve Regina (English)
Hail holy Queen,
Mother of mercy,
our life, our sweetness, and our hope.
To thee do we cry, poor banished children of Eve.
To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears.
Turn then, most gracious Advocate,
thine eyes of mercy toward us.
And after this our exile
show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus.
Salve Regina (Dutch)
Wees gegroet,
Koningin, Moeder van Barmhartigheid,
ons leven, onze zoetheid en onze hoop, wees gegroet.
Tot U roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze Voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen
en toon ons na deze ballingschap
Jezus, de gezegende vrucht van uw lichaam.
O goedertieren, o liefdevolle o zoete Maagd Maria.
Sub Tuum Preasidium (Latin)
Sub tuum praesidium confúgimus,
sancta Dei Génitrix;
nostras deprecatiónes ne despicias in necessitátibus,
sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriósa et benedicta.
Sub Tuum Praesidium (English)
We turn to you for protection,
holy Mother of God.
Listen to our prayers and help us in our needs.
Save us from every danger, glorious and blessed Virgin.
Pray for us, holy mother of God,
R/ That we may become worthy of the promises of Christ.
Sub Tuum Praesidium (Dutch)
Onder uw bescherming stellen wij ons:
heilige Moeder van God.
Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons steeds uit alle gevaren, Gij, glorierijke en gezegende Maagd.
Bid voor ons, heilige Moeder van God;
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.